Trajnime

Trajnimet Arms School Academy

Të gjithë pjesëmarrësit që mbyllin me sukses trajnimin, pajisen me certifikatë sigurie nga Arms School Academy (A.S.A.) të njohur nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Kandidatët me rezultate të larta, që gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit, tregojnë interes të lartë, profesionalitet dhe seriozitet, do t'u krijohet mundësia të aplikojnë menjëherë për një vend pune në Pelikani Security GROUP.


Vendndodhja: Godina Pelikani Security GROUP - Sektori: Inxhenjerik

Kurs profesional me kohezgjatje 5 mujore.
Trajnimi konsiston në njohjen e detajuar të sistemeve kryesore të sigurisë, gjithashtu edhe instalimin korrekt të tyre në godinat e institucioneve publike apo godina private. Menaxhimin i këtyre sistemeve dhe kontrolli lokal i tyre apo në distancë.

Apliko tani

Vendndodhja: Godina Pelikani Security GROUP - Sektori: IT

Kurs profesional me kohezgjatje 5 mujore.
Trajnimi konsiston në njohjen dhe menaxhimin e programeve bazë (e të avancuar) të sistemeve të sigurisë.

Apliko tani

Vendndodhja: Godina Pelikani Security GROUP - Sektori: Security Systems

Kurs profesional me kohëzgjatje 5 mujore.
Trajnimi konsiston në njohjen dhe instalimin e qarqeve të mbyllura televizive (CCTV = Closed Circuit Television).

Apliko tani

Vendndodhja: Godina Pelikani Security GROUP - Sektori: Security Systems

Kurs profesional me kohëzgjatje 5 mujore.
Trajnimi konsiston në njohjen, instalimin, aktivizimin dhe c'aktivizimin e të gjitha sistemeve të alarmit.

Apliko tani

Vendndodhja: Godina Pelikani Security GROUP - Sektori: Security Systems

Kurs profesional me kohëzgjatje 5 mujore.
Trajnimi konsiston në njohjen dhe instalimin e të gjitha sistemeve të alarmit anti zjarr.

Apliko tani